Scroll To Top

DISCLAIMER

Disclaimer & Privacybeleid

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op onze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden waarop Nederlands recht van toepassing is.

Door veranderende aard van wet- en regelgeving en de risico's van elektronische communicatie kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de op onze website verstrekte informatie.

De op onze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een advies. Derhalve dienen op grond van de via onze website verkregen informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op onze website verstrekte informatie, kan Liza Bootsma niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Liza Bootsma aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op onze site verstrekte informatie.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Liza Bootsma. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Liza Bootsma niet toegestaan.

Privacybeleid

Liza Bootsma host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Eigenaar en verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Liza Bootsma
Oostravenweg 13
8162 PJ Epe
Nederland

Eigenaar contact-e-mailadres: liza@personallifecoach.nl

Soorten verzamelde gegevens

Onder het soort gegevens dat Liza Bootsma zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: cookie en gebruiksgegevens. 

De volledige informatie over elk type verzamelde persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg voorafgaand aan de gegevensverzameling.
De persoonsgegevens kunnen door de gebruiker zelf worden verstrekt of automatisch worden verzameld door het gebruik van Liza Bootsma in het geval van gebruiksgegevens.
Alle door Liza Bootsma gevraagde gegevens zijn verplicht, en het niet verstrekken van deze gegevens maakt dat Liza Bootsma zijn diensten niet kan verlenen. In de gevallen dat Liza Bootsma specifiek aangeeft dat bepaalde gegevens niet verplicht zijn, kunnen gebruikers kiezen of ze deze gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de dienst.
Als u als gebruiker niet zeker weet welke persoonsgegevens verplicht zijn, kunt u contact opnemen met de eigenaar.
Het gebruik van cookies – of andere tracking tools – door Liza Bootsma of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door Liza Bootsma, dient om de door de gebruiker verzochte dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door Liza Bootsma en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verwerkt de gegevens van de gebruikers op een correcte wijze en neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens kunnen de gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van de site (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de eigenaar als gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens worden aangevraagd.

Locatie

De gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens en andere plaatsen waar de partijen zich bevinden, die bij de verwerking zijn betrokken. Neem voor meer informatie contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

Bewaartijd

De gegevens worden bewaard voor de benodigde periode om de door de gebruiker verzochte dienst te verlenen of te voldoen aan de doelen die in dit document zijn aangegeven. De gebruiker kan te allen tijde de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verzoeken om de gegevensverwerking op te schorten of de gegevens te verwijderen.

Gebruik van de verzamelde gegevens

De gegevens over de gebruiker worden verzameld zodat de applicatie de dienst kan verstrekken, en voor de volgende doelen: analyses en weergave van content van externe platforms. 

De persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, worden in de betrokken gedeeltes van dit document aangeduid.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van Liza Bootsma, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

Verzamelde persoonsgegevens: cookie en gebruiksgegevens. 

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out

Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van Liza Bootsma bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers deze niet gebruiken.

Bijkomende informatie over gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens kan de persoonsgegevens van de gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van Liza Bootsma of de hieraan gerelateerde diensten.
De gebruiker is ervan op de hoogte dat de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen. 

Bijkomende informatie over de persoonsgegevens van de gebruiker

Op verzoek van de gebruiker en naast de informatie die in dit privacybeleid is opgenomen, kan Liza Bootsma de gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. 

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen Liza Bootsma en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met Liza Bootsma registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres). 

Niet in dit beleid opgenomen informatie

U kunt ten allen tijde meer informatie over het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens aanvragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document. 

Rechten van gebruikers

gebruikers hebben te allen tijde het recht te weten of hun persoonsgegevens zijn opgeslagen. Zij kunnen de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verzoeken om bekendmaking van de inhoud en oorsprong hiervan, de juistheid hiervan nagaan of verzoeken dat deze worden aangevuld, geannuleerd, bijgewerkt of gecorrigeerd of om anonimisering hiervan of om blokkering van gegevens die onrechtmatig worden bewaard. Ook kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van de gegevens om gegronde redenen. U dient uw verzoeken hiertoe te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens via de hierboven aangegeven contactinformatie. 

Liza Bootsma ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track). 

Wijzigingen van dit privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker Liza Bootsma niet verder te gebruiken. Hij kan de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens over gebruikers heeft opgeslagen. 

Definities en juridisch kader 

Persoonsgegevens (of gegevens)

Alle informatie ten aanzien van een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een instelling of een vereniging die rechtstreeks of zelfs onrechtstreeks geïdentificeerd is of kan worden door verwijzing naar andere informatie, waaronder een persoonlijk ID-nummer.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit Liza Bootsma (of externe diensten die worden ingezet in Liza Bootsma ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de gebruikers van Liza Bootsma worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De persoon die Liza Bootsma gebruikt en die moet overeenkomen met of gemachtigd zijn door de betrokkene naar wie de persoonsgegevens verwijzen.

Betrokkene

De rechtspersoon of natuurlijke persoon waarop/op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of gegevenssupervisor)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie die door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is gemachtigd om de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens (of eigenaar)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie met het recht, ook gezamenlijk met de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens om besluiten te nemen ten aanzien van de doeleinden en de methodes van de verwerking van persoonsgegevens en de hiervoor gebruikte middelen, waaronder beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de exploitatie en het gebruik van Liza Bootsma. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de eigenaar van Liza Bootsma, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Cookie

Klein onderdeel met gegevens dat op het apparaat van de gebruiker wordt opgeslagen.

Juridische informatie

Kennisgeving aan Europese gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de verplichtingen in art. 10 van de Europese richtlijn 95/46/EG en de bepalingen van Europese richtlijn 2002/58/EG, evenals de herziening in richtlijn 2009/136/EG ten aanzien van cookies.

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op Liza Bootsma.